InfoMentor Logo

Lgr22 i InfoMentor

Med de nya läroplanerna och kursplanerna för grundskolan, anpassad grundskola, sameskolan och specialskolan passade vi även på att göra en del förändringar för att på ett bättre sätt kunna stödja bedömningsarbetet i InfoMentor. Matrisernas utformning har förändrats och vi har introducerat ett ämnesomdöme för att ersätta omdömesblanketten. 

Information från Skolverket

Ändringarna, som gäller samtliga kursplaner på grundskolenivå, ska tillämpas från höstterminen 2022 utan övergångsregler. Det innebär att ändringarna börjar gälla samtidigt för alla årskurser i grundskolan, anpassad grundskola, sameskolan och specialskolan. Andra nyheter är förändrade formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer och annat värdegrundsarbete i läroplanernas inledande delar.
Läroplanerna publicerades i sin helhet på skolverket.se den 1 juli 2022. Mer information hittar du på Skolverkets hemsida.

InfoMentors mål med förändringsarbetet var att

  • Få en smidig övergång mellan läroplanerna. Det finns möjlighet att växla mellan nya och gamla matriser och det framgår tydligt om man visar en inaktuell matris. De gamla matriserna har dessutom fått ett suffix i sitt namn med _Lgr11.
  • Göra det smidigare och enklare sätt för lärare att dokumentera i InfoMentor.
  • Ha en förbättrad vy över en elevs och/eller grupps kunskapssammanställning.

Vårt arbete med nya läroplanen

Då vår utveckling är användardriven och användarupplevelsen är viktig för oss, valde vi att sätta samman en fokusgrupp bestående av rektorer, pedagoger och utvecklingsledare. Vi hade regelbundna möten med fokusgruppen och har med hjälp av dem tittat på hur bedömningsprocessen skulle kunna stötta den nya läroplanen på bästa sätt. Detta har resulterat i de förändringar ni nu kan se av matrisers layout och en ny indelning av kriterierna där vi följer Skolverkets styckesindelning.

Vi kom även fram till hur ett ämnesomdöme (motsvarande nuvarande omdömesblankett) skulle finnas tillgänglig.

Kolla gärna på vår film där vi beskriver hur du kan arbeta med Lgr22 i InfoMentor.

Hur ser de nya matriserna ut?

En matris innehåller numera syfte, centralt innehåll och kriterier, det vill säga hela ämnets kursplan i samma matris. Detta för att kriterierna behöver läsas och förstås utifrån ämnets syfte och centrala innehåll samt den undervisning som genomförts. Dessutom innebär det även att koppling mot kursplanens olika delar, t ex i planeringarna, görs mot endast en matris per ämne. Matrisens olika delar (syfte, centralt innehåll och kriterier) kommer att kunna minimeras/expanderas. Endast områden som innehåller bedömningsbara celler är expanderade från början, dvs syfte och centralt innehåll kommer att vara minimerade och behöver expanderas för att bli synliga.

Kriteriernas utformning
De nya matriserna kommer följa Skolverkets styckesindelning av kriterierna, vilket då underlättar lärarens sammantagna bedömning av elevens kunskaper. Vi är väl medvetna om att man som lärare ibland vill bryta ner dessa stycken ytterligare. Det kan man göra i uppgifter, men vi ser även att funktionen Lärandemål fungerar utmärkt för detta.

Tre bedömningsnivåer
Eftersom kriterierna kommer att följa Skolverkets styckesindelning kommer det att finnas flera olika förmågor i samma stycke och det kommer då att finnas behov av att markera att delar av kriteriet uppfyllts eller behandlats. Därför kommer samtliga nya matriser att innehålla tre bedömningsnivåer, dvs rött, gult och grönt med en ny symbol för gult för att tydligare markera att endast delar av kriteriet uppnåtts.

Kommentarer
Kommentarer läggs mot respektive kritieriestycke – inte mot den enskilda cellen som det varit tidigare. Kommentaren kommer att synas direkt under kriteriet i matrisen. Det kommer även att finnas möjlighet att skriva en ämnesövergripande kommentar.

Vad händer med gamla matriser och bedömningar?

De gamla matriserna har blivit arkiverade men dokumentationen i dem kommer att vara tillgänglig. Det kommer finnas möjlighet att växla mellan nya och gamla matriser och det framgår tydligt om man visar en inaktuell matris. Det kommer fortfarande att vara möjligt att dokumentera i de gamla matriserna och publicera dem även om de är arkiverade.

Obs! Det kommer inte vara möjligt att kopiera över bedömningar från nuvarande matriser då det är ändrad text i de reviderade kunskapskraven i Lgr22.

Vad händer med omdömesblanketten?

Omdömesblanketten har ersatts med det vi valt att kalla Ämnesomdömet och ger samtidigt möjlighet för övriga årskurser till ett samlat ämnesomdöme. Eftersom ämnesomdömet nu är en del av matrisen kommer även detta att vara en löpande bedömning mot matrisens stadie och inte terminsstyrt som tidigare. Därmed behöver inte bedömningar och kommentarer kopieras mellan terminerna. Andra fördelar är att det blir enklare att se en elevs progression.

Omdömesblanketten kommer att finnas tillgänglig höstterminen 2022 för efterregistreringar mot terminer från tidigare läsår som gick mot LGR11, men för registreringar framåt ska istället ämnesomdömet användas. Rapporterna för omdömesblanketten kommer givetvis att finnas kvar för att kunna ta fram historik.

Publicering
Det kommer att vara möjligt att publicera ämnesomdömet för sig eller tillsammans med kriterierna.

Översiktsvy för elev
För att ersätta Omdömesblanketten med Ämnesomdöme lägger vi till en översiktsvy för eleven där man ser alla elevens ämnesomdömen. Denna vy kommer att vara det första man ser när man går från en elevprofil till Bedömning samtidigt som man kommer åt samtliga matriser (bedömda / ej bedömda) precis som man gjort tidigare.

Progression
Genom att kunna se bedömningshistoriken direkt i vyn ges möjlighet att följa elevens progression av ämnesomdömet. Detta tar man enkelt fram via en knapptryckning.

Hur kan jag jobba med Lgr22 mot en klass/grupp?

Eftersom ämnesomdömet nu är en del av Lgr22-matriserna kan man ge eleverna ett övergripande ämnesomdöme i samma vy där man ser bedömningarna mot kriterierna. Publicering mot grupp Vid respektive elev visas vad som är publicerat eller inte. Är ögat öppet så är hela matrisen publicerad, dvs både ämnesomdömet och kriterierna. Om ögat däremot är överstruket är inget publicerat. Om endast ämnesomdömet är publicerat visas ikonen för ämnesomdömet följt av ett öppet öga och ikonen för kriterierna (öppen bok) följt av ett överstruket öga. Övriga förändringar • Om du klickar på elevens namn kommer du till bedömning för enskild elev i aktuellt ämne. • För att undvika att du bedömer i en tidigare matris får du information om att matrisen är arkiverad direkt på sidan.
Facebook

Är du administratör i InfoMentor grundskola och administrerar betyg? Då är det här utbildningen för dig. Vår utbildare Andreas Kardum går igenom allt inför betygssättning. Varmt välkomna 21/11 kl. 14-15:30 via Teams Anmälan via hemsidan: https://www.infomentor.se/utbildningar/for-anvandare-av-larplattformen/ . . . . #InfoMentorSverige #Lärplattform #Webbutbildning #LMS #EdTech #AllaEleverSkaNåMålen

Följ oss
Boka en visning!
På bara 30-60 minuter visar vi dig alla smarta funktioner via en webbvisning. Vi kan också komma till din förskola, skola eller kommun och hålla en längre visning.
Boka en visning
Kontakt

InfoMentor
Spannmålsgatan 11
291 32 Kristianstad

Tel.växel: 044-200 123
E-post: info@infomentor.se

Infomentor

Vi vill hjälpa er att hjälpa eleverna! Alla barn ska få bästa möjliga start i livet genom att få utvecklas så långt de kan under skolåren. Allt vi gör syftar till detta. Läs mer om oss och vad vi gör för att leva som vi lär.

lockmagnifiercrosschevron-downplus-circle