Boka demo
Country
Choose country:

Ändrade kursplaner och läroplaner – vi är på gång!

I höst kommer de ändrade läroplanerna och kursplanerna i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan att börja gälla. På InfoMentor är vi i full gång med att förbereda anpassningarna som behövs göras i vårt system för att möta dessa förändringar. Här kommer vi löpande att informera om vårt arbete med att anpassa InfoMentor till förändringarna.

Information från Skolverket

Ändringarna, som gäller samtliga kursplaner på grundskolenivå, ska tillämpas från höstterminen 2022 utan övergångsregler. Det innebär att ändringarna börjar gälla samtidigt för alla årskurser i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Andra nyheter är förändrade formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer och annat värdegrundsarbete i läroplanernas inledande delar.

Läroplanerna kommer att publiceras i sin helhet på skolverket.se den 1 juli 2022. De kommer även att tryckas under våren 2022. Mer information hittar du på Skolverkets hemsida.

InfoMentors mål med förändringsarbetet

  • En smidig övergång mellan läroplanerna. Det kommer finnas möjlighet att växla mellan nya och gamla matriser samt tydligt framgå om man visar en inaktuell matris.
  • Att vid höstterminens start ha genomfört förändringar som innebär ett smidigare och enklare sätt för lärare att dokumentera i InfoMentor.
  • En förbättrad vy över en elevs och/eller grupps kunskapssammanställning.

Vårt arbete och våra planer

Då vår utveckling är användardriven och användarupplevelsen är viktig för oss, har vi valt att sätta samman en fokusgrupp bestående av rektorer, pedagoger och utvecklingsledare. Vi har regelbundna möten med fokusgruppen och har med hjälp av dem tittat på hur bedömningsprocessen ska kunna stötta den nya läroplanen på bästa sätt. Detta kommer resultera i förändringar av matrisers layout och en ny indelning av kunskapskraven där vi följer Skolverkets styckesindelning. 

Vi har även kommit fram till hur man kan hantera arkivering av tidigare matriser samt var och hur ett ämnesomdöme (motsvarande nuvarande omdömesblankett) ska finnas tillgänglig.

Måndagen den 23 maj 2022 höll vi ett webbinarium där vi berättade om vårt arbete kring Lgr22 och vad vi har kommit fram till i våra möten med fokusgruppen. Klicka nedan för att se vår inspelning av vårt webbinarium.

Klicka på nedan länk för våra öppna utbildningar om Lgr22 i augusti

Observera att bilderna som visas är konceptbilder och kan skilja sig något för hur det kommer se ut till hösten. 

Hur kommer de nya matriserna att se ut?

En matris kommer innehålla syfte, centralt innehåll och kunskapskrav**, det vill säga hela ämnets kursplan i samma matris. Detta för att kunskapskraven behöver läsas och förstås utifrån ämnets syfte och centrala innehåll samt den undervisning som genomförts. Dessutom innebär det även att koppling mot kursplanens olika delar, t ex i planeringarna, görs mot endast en matris per ämne. Matrisens olika delar (syfte, centralt innehåll och kunskapskrav) kommer att kunna minimeras/expanderas. Endast områden som innehåller bedömningsbara celler är expanderade från början, dvs syfte och centralt innehåll kommer att vara minimerade och behöver expanderas för att bli synliga.

Kunskapskravens utformning
De nya matriserna kommer följa Skolverkets styckesindelning av kunskapskraven, vilket då underlättar lärarens sammantagna bedömning av elevens kunskaper. Vi är väl medvetna om att man som lärare ibland vill bryta ner dessa stycken ytterligare. Det kan man göra i uppgifter, men vi ser även att funktionen Delmoment fungerar utmärkt för detta och av den anledningen döper vi om den funktionen till Lärandemål.

Tre bedömningsnivåer
Eftersom kunskapskraven kommer att följa Skolverkets styckesindelning kommer det att finnas flera olika förmågor i samma stycke och det kommer då att finnas behov av att markera att delar av kunskapskravet uppfyllts eller behandlats. Därför kommer samtliga nya matriser att innehålla tre bedömningsnivåer, dvs rött, gult och grönt med en ny symbol för gult för att tydligare markera att endast delar av kunskapskravet uppnåtts.

Kommentarer
Kommentarer läggs mot respektive kunskapskravsstycke – inte mot den enskilda cellen som det varit tidigare. Kommentaren kommer att synas direkt under kunskapskravet i matrisen. Det kommer även att finnas möjlighet att skriva en ämnesövergripande kommentar.

** Skolverket har tagit beslut om att byta namn på kunskapskrav till betygskriterier och kriterier för bedömning av kunskaper i årskurser där man inte sätter betyg. Vi kallar det kunskapskrav i vår beskrivning här för enkelhetens skull.

Vad händer med gamla matriser och bedömningar?

De gamla matriserna kommer att arkiveras men dokumentationen i dem kommer att vara tillgänglig. Det kommer finnas möjlighet att växla mellan nya och gamla matriser samt tydligt framgå om man visar en inaktuell matris. Det kommer fortfarande att vara möjligt att dokumentera i matriserna och publicera dem även om de är arkiverade.

Obs! Det kommer inte vara möjligt att kopiera över bedömningar från nuvarande matriser då det är ändrad text i de reviderade kunskapskraven i Lgr22.

Vad händer med omdömesblanketten?

Vi kommer att ersätta omdömesblanketten med det vi valt att kalla Ämnesomdömet och ger samtidigt möjlighet för övriga årskurser till ett samlat ämnesomdöme. Eftersom ämnesomdömet blir en del av matrisen kommer även detta att vara en löpande bedömning mot matrisens stadie och inte terminsstyrt som tidigare. Därmed behöver inte bedömningar och kommentarer kopieras mellan terminerna. Andra fördelar är att det blir enklare att se en elevs progression.

Omdömesblanketten kommer till en början att finnas tillgänglig för registreringar mot terminer från tidigare läsår som gick mot LGR11 men för registreringar framåt ska istället ämnesomdömet användas. Rapporterna för omdömesblanketten kommer givetvis att finnas kvar för att kunna ta fram historik.

Publicering
Det kommer att vara möjligt att publicera ämnesomdömet för sig eller tillsammans med hela ämnesmatrisen.

Översiktsvy för elev
För att ersätta Omdömesblanketten med Ämnesomdöme lägger vi till en översiktsvy för eleven där man ser alla elevens ämnesomdömen. Denna vy kommer att vara det första man ser när man går från en elevprofil till Bedömning samtidigt som man kommer åt samtliga matriser (bedömda / ej bedömda) precis som man gjort tidigare.

Progression
Genom att kunna se bedömningshistoriken direkt i vyn ges möjlighet att följa elevens progression av ämnesomdömet. Detta tar man enkelt fram via en knapptryckning.

Hur kan jag jobba med Lgr22 mot en klass/grupp?

Eftersom ämnesomdömet kommer att vara en del av Lgr22-matriserna kan man ge eleverna ett övergripande ämnesomdöme i samma vy där man ser bedömningarna mot kunskapskraven.

Publicering mot grupp
Vid respektive elev visas ett öppet eller överstruket öga. Är ögat öppet så är hela matrisen publicerad, dvs både ämnesomdömet och kunskapskraven. Om ögat däremot är överstruket är kunskapskraven ej publicerade men ämnesomdömet kan ändå vara publicerat om det då visas ett öppet öga under ämnesomdömet.

Övriga förändringar
• Ikonen som använts för att gå till elevvyn för matrisen kommer att försvinna och istället kommer du dit när du klickar på elevens namn.
• För att undvika att du bedömer i en tidigare matris kommer du att få information om att matrisen är arkiverad direkt på sidan.

© InfoMentor 2022 / En hemsida från Bravissimo